Hlavní stránka

Aktualizace: 09.11.2013

Tisková zpráva

Dlouholetou součástí vysokoškolské přípravy u studijních oborů se speciální pedagogikou v prezenční i v kombinované formě studia na Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Unvierzity Palackého v Olomouci jsou tzv. propedeutické disciplíny. Ty tvoří základ pro navazující profilové disciplíny. I zde platí, že čím kvalitněji student uchopí obecné poznatky, tím lépe pronikne do profilových disciplín, na kterých bude dále své vědomosti stavět. [celá zpráva »]


Tisková zpráva

Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou sborník hlavních příspěvků z odborné konference, která se konala ve dnech 10. – 11. září 2013 na Univerzitě Palackého v Olomouci. Konference završila realizaci projektu s názvem „Inovace propedeutických disciplín pro studijní obory se speciální pedagogikou“ (registrační číslo: CZ.1.07/2.2.00/15.0257). Projekt byl realizován v rámci 15. výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v prioritní ose 2 Terciárního vzdělávání, výzkum a vývoj oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu. [Sborník ke stažení »]


Tisková zpráva

Logickou součástí projektu „Inovace propedeutik“ byla evaluace jeho výstupů, konkrétně inovovaných kurikul a vytvořených studijních textů. Evaluace proběhla ve dvou vlnách, nejprve byla hodnocena inovovaná kurikula (v této době se teprve pracovalo na studijních textech, nebyly tudíž pro studenty dostupné), v druhé vlně pak inovovaná kurikula a současně napsané studijní texty. Hodnocení výstupů projektu se zúčastnilo 613 studentů studijních oborů se speciální pedagogikou, a to v prezenční i kombinované formě studia, z toho 271 studentů první vlny (kurikula) a 342 vlny druhé (kurikula a studijní texty). [celá zpráva »]


Tisková zpráva

Ústav speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci je od 1. 10. 2010 do 30. 9. 2013 řešitelem projektu „Inovace propedeutických disciplín pro studijní obory se speciální pedagogikou“, reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.025. Hlavním cílem projektu je prostřednictvím optimalizace a modernizace propedeutických disciplín zvýšit kvalitu vysokoškolské přípravy studentů speciálněpedagogických oborů. [celá zpráva »]


Tisková zpráva

Jedním z kroků inovace jsou také workshopy, kterých se v průběhu řešení projektu uskutečnilo celkem pět. První workshop se konal dne 4. 5. 2011 a byl zaměřen na lékařské propedeutiky. Druhý workshop se uskutečnil dne 6. 10. 2011 a věnoval se psychologickým propedeutikám, třetí workshop se zaměřením na sociálněprávní propedeutiky proběhl dne 31. 10. 2011. Čtvrtý workshop byl zaměřen na speciálněpedagogické propedeutiky a konal se dne 27. února 2012. Poslední ze série workshopů, pátý, se zaměřením na lékařské propedeutiky, se uskutečnil dne 3. května 2012. [celá zpráva »]


Tisková zpráva

Dne 27. 2. 2012 se uskutečnil na PdF UP čtvrtý ze série workshopů realizovaných v rámci projektu „Inovace propedeutických disciplín pro studijní obory se speciální pedagogikou“, reg. č.: CZ.1.07/2.2.00/15.0257. Cílem projektu je inovace propedeutických disciplín speciální pedagogiky – tj. v první řadě zhodnocení stávajících kurikul, jejich úprava, případně vytvoření zcela nového pojetí kurikula, dále příprava a tvorba studijních textů a následná realizace inovované výuky. [celá zpráva »]


Pozvánky na workshopy k projektu


Ústav speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci je v současné době řešitelem projektu s názvem Inovace propedeutických disciplín pro studijní obory se speciální pedagogikou (zkrácený název: Inovace propedeutik), registrační číslo projektu CZ.1.07/2.2.00/15.0257.

Projekt je realizován v rámci 15. výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v prioritní ose 2 Terciárního vzdělávání, výzkum a vývoj oblasti podpory 2.2 Vysokoškolské vzdělávání spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

Řešení projektu bylo zahájeno 1. 10. 2010, předpokládané ukončení projektu je 30. 09. 2013.