O projektu

Aktualizace: 24.1.2011 | Počet zobrazení: 98

Hlavním cílem projektu je prostřednictvím optimalizace a modernizace propedeutických disciplín zvýšit kvalitu vysokoškolské přípravy studentů studijních oborů se speciální pedagogikou.

Koncepce vysokoškolské přípravy studentů speciální pedagogiky je pomyslně rozdělena do dvou částí. Posluchači nejdříve prochází studiem propedeutických disciplín, za jejichž kvalitní předání zodpovídá oddělení speciálněpedagogických propedeutik. Mezi propedeutické disciplíny patří biologické obory (somatologie, somatopatologie), lékařské obory (ortopedie, neurologie, psychiatrie apod.), sociálně právní propedeutiky (speciální pedagog v sociálních službách, právo, společnost a zdravotně postižení apod.), speciálněpedagogické propedeutiky (lidé s postižením a společnost, poradenské intervence u lidí se zdravotním postižením, diagnostika speciálních potřeb apod.) a psychologické propedeutiky (obecná a vývojová psychologie, psychopatologie apod.). Propedeutické disciplíny jsou dlouholetou součástí přípravy speciálních pedagogů a základem pro navazující profilové disciplíny - tzn. pro ty, které již plně odpovídají profilu absolventa toho kterého oboru zaměřeného na práci s lidmi s konkrétním druhem postižení nebo znevýhodnění.

Podobně jako u jiných oborů i zde platí, že čím kvalitněji student uchopí obecné poznatky, tím lépe pronikne do profilových disciplín. Cílem řešeného projektu je proto zdokonalit přípravu studentů právě v propedeutikách.

Na výuce propedeutických disciplín se podílejí, kromě odborníků z Ústavu speciálněpedagogických studií Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, také odborníci z jiných fakult Univerzity Palackého. Jedná se např. o lékařské propedeutiky, kde jsou vyučujícími zkušení odborní asistenti a docenti z Lékařské fakulty. Dále se na ní podílejí pedagogičtí pracovníci dalších kateder a pracovišť Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, například Katedra psychologie a patopsychologie, Katedra antropologie a zdravovědy atd. Tím je zajištěno kvalitní předání důležitých poznatků z těchto, pro speciální pedagogy nezbytných, oblastí.

Podstatou řešeného projektu je realizace komplexních změn v daném segmentu pregraduální přípravy speciálních pedagogů a vybudování moderního provázaného systému ucelené podpory propedeutických disciplín v rámci přípravy studentů oboru speciální pedagogika. Úkolem projektu je konkrétně:

  1. Vytvoření nových moderních kurikul vybraných 18 propedeutických disciplín, které budou na jedné straně reflektovat posun paradigmat těchto oborů a na straně druhé budou přesně vytvořené pro cílovou skupinu.
  2. Vytvoření 16 studijních opor v tištěné a v elektronické podobě pro jednotlivé oblasti propedeutických disciplín, které budou odrážet obsahovou proměnu kurikul propedeutik. Doposud totiž neexistují studijní texty k propedeutickým disciplínám cílené pro studenty speciální pedagogiky a zároveň odpovídající současné koncepci jednotlivých oborů (na trhu je např. dostupné množství odborné literatury k ortopedii apod., nicméně ta je určena pro posluchače lékařských fakult, ne pro studenty speciální pedagogiky).
  3. Evaluace vypracovaných kurikul (mj. i v rámci odborných workshopů akademických pracovníků a odborníků speciálněpedagogické praxe),
  4. Evaluace inovované výuky propedeutických disciplín a nově vytvořených studijních opor pro studenty Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Cílovou skupinou projektu jsou studenti všech studijních oborů se speciální pedagogikou Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci v prezenční i v kombinované formě studia. Studenti budou do projektu zapojováni postupně podle harmonogramu průběhu jeho řešení. Nejdříve jim bude umožněno účastnit se workshopů, kde se bude jednat o obsahu a o tvorbě kurikul a studijních textů. Dále se budou podílet na inovované výuce, která bude probíhat podle změněných kurikul a kterou budou evaluovat. Vytvořené studijní texty budou studenti postupně využívat a hodnotit.