Inovovaná kurikula

Aktualizace: 09.11.2013

LÉKAŘSKÉ PROPEDEUTIKY:

Somatologie a somatopatologie pro speciální pedagogy

            MUDr. Barbora Ludíková
Studijní text „Somatologie a somatopatologie pro speciální pedagogy“ podává základní přehled somatologické a somatopatologické problematiky v rozmezí potřeb studenta speciálněpedagogických oborů. Text je rozdělen do patnácti kapitol. Všechny kapitoly, vyjma lékařského názvosloví, mají jednotnou strukturu zpracování podávající přehled anatomický a fyziologický. Jsou zde také uvedena nejzávažnější a nejčastější onemocnění.

Psychiatrie pro speciální pedagogy

MUDr. Radim Kubínek
Studijní text „Psychiatrie pro speciální pedagogy“  prezentuje problematiku duševních chorob a základů psychopatologie.  Přibližuje, jak a jaké symptomy rozeznávat. Dále rozšiřuje povědomí o jednotlivých duševních poruchách, postihuje jejich základní principy, příčiny, udržující faktory a důsledky, nastiňuje možnosti a strategii léčby. Zmiňuje i některé důležité zásady vztahu s klientem, které mohou usnadnit orientaci ve vlastních emocích a ochránit před nevhodným přístupem a vyhořením.

Základy oftalmologie pro speciální pedagogy

MUDr. Kateřina Špačková a kol.
Studijní text „Základy oftalmologie pro speciální pedagogy“ podává studentům speciálněpedagogických oborů základní přehled o lidském oku, jeho nejčastějších patologiích a způsobech léčby dle znalostí a možností medicíny na začátku 21. století. V rámci studijního textu je věnován prostor anatomii a fyziologii zrakového orgánu, kontaktním čočkám, refrakčním vadám, ale také onemocněním jednotlivých částí zrakového orgánu. 

Ortopedie pro speciální pedagogy

MUDr. Petr Kamínek, Ph.D.
Cílem studijního textu „Ortopedie pro speciální pedagogy“ je podat studentům speciálněpedagogických oborů přehled o nemocech pohybového aparátu a možnostech jejich léčby. Publikace dále přibližuje možnosti a limitace u některých onemocnění, se kterými se mohou studenti setkávat v rámci své budoucí pedagogické praxe. Pozornost
je věnována vyšetřovacím metodám a základním operačním výkonům v ortopedii a dále také problematice jednotlivých onemocnění pohybového aparátu. Závěrečná kapitola
se zaměřuje na oblast technické ortopedie.

Neurologie pro speciální pedagogy

MUDr. Michal Král a kol.
Studijní text „Neurologie pro speciální pedagogy“ předkládá studentům  speciálněpedagogických oborů základní poznatky z oboru neurologie. Text je rozdělen do dvou částí – a to obecná neurologie a speciální část. První část se zaměřuje na anatomii nervového systému, základní vyšetření v neurologii a jednotlivé vyšetřovací metody. Speciální část přibližuje nejčastější onemocnění neurologického původu.

Základy audiologie pro speciální pedagogy

MUDr. Zdeněk Hložek, Ph.D.
Studijní text „Základy audiologie pro speciální pedagogy“ přibližuje problematiku propedeutické disciplíny audiologie. Cílem textu je seznámit čtenáře se základy audiometrické diagnostiky, s některými audiometrickými vyšetřovacími metodami a jejich principy. Úvodní kapitoly jsou věnovány fyzikálním pojmům akustiky a základům tvorby řeči. Dále jsou objasněny kvantitativní, kvalitativní a objektivní vyšetřovací metody a postupy.

PSYCHOLOGICKÉ PROPEDEUTIKY:

Obecná psychologie

doc. PhDr. Alena Petrová, Ph.D., Doc. PhDr. Irena Plevová, Ph.D.
Studijní text „Obecná psychologie“ předkládá studentům speciálněpedagogických oborů základní poznatky z oboru obecná psychologie. Seznamuje čtenáře se základními pojmy v psychologii, členěním psychologických oborů a determinací lidské psychiky. Prostor je rovněž věnován dějinám psychologie, jednotlivým psychologickým směrům, ale také pojetím osobnosti a poznávacím procesům. Závěrečné kapitoly rozebírají problematiku emocí, volních procesů a motivace.

Sociální a pedagogická psychologie pro speciální pedagogy

doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D., PhDr. Pavel Škobrtal
Studijní text „Sociální a pedagogická psychologie pro speciální pedagogy“ navazuje na poznatky z obecné a vývojové psychologie a je rozdělen do dvou částí. První část, sociální psychologie, čtenáři přibližuje problematiku sociální interakce, interpersonálních a sociálních vlivů. Druhá část – pedagogická psychologie – je zaměřena na studium psychiky jedince v podmínkách záměrného a cílevědomého učení. Zkoumá, jak se člověk mění, utváří a rozvíjí v podmínkách výchovně-vzdělávacího procesu a odhaluje obecné psychologické zákonitosti učení.

Patopsychologie se zaměřením na psychologii handicapu

Mgr. Michaela Pugnerová, Ph.D., Doc. PhDr. Josef Konečný, CSc.
Studijní text „Patopsychologie se zaměřením na psychologii handicapu“ předkládá studentům speciálněpedagogických oborů základní poznatky z oblasti patopsychologie.  Obecná část vymezuje patopsychologii jako psychologickou disciplínu, uvádí její historický přehled a charakterizuje obsahové znaky. Speciální část je věnována jednotlivým typů zdravotního postižení. V rámci kapitol se čtenáři postupně seznámí s problematikou psychologie sluchového, zrakového, tělesného a mentálního postižení. Závěrečná navazující část je zaměřena na oblast psychické deprivace, stresu a neurotického vývoje a poruch chování.

SPECIÁLNĚPEDAGOGICKÉ PROPEDEUTIKY:

Metodologie kvantitativního speciálněpedagogického výzkumu

Mgr. Pavel Svoboda, Ph.D.
Studijní text „Metodologie kvantitativního speciálněpedagogického výzkumu“ slouží především jako resumé poznatků z oblastí pedagogického a psychologického kvantitativního výzkumu. Rukopis je rozdělen do základních pěti kapitol, z nichž jedna celá je věnována problematice Gaussova normálního rozdělení. Další, poměrně rozsáhlá část, se zabývá sociometrií. Současně je v rámci studijního textu věnován prostor metodám, jako např. chí-kvadrát, U-test, Studentův T-test, Wilcoxonův test, SL grafy atd., které mohou studenti uplatnit v rámci bakalářských, diplomových i disertačních pracích. K jednotlivým metodám jsou uvedeny příklady, které jsou aplikovány na oblast pedagogického
a speciálněpedagogického působení.

Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb

Prof. PaedDr. Milan Valenta, Ph.D., doc. PaedDr. Mgr. Jan Michalík, Ph.D.
Studijní text „Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb“ přibližuje samotný pojem speciálních vzdělávacích potřeb, rámcově i strukturu systému školských poradenských zařízení u nás s uvedením standardizovaných činností SPC a PPP. Největší část publikace je věnována popisu „nového“ modelu posuzování míry speciálních vzdělávacích potřeb, jak byl vytvořen týmem odborníků v rámci projektu Pedagogické fakulty UP v Olomouci. (projekt ESF Inovace činnosti SPC při posuzování SVP dětí a žáků se vzácnými onemocněními). Odborná část textu vychází rovněž z výsledků výzkumu GACR
č. 406/08/0386 „Vzdělávací podmínky dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami“. Cílem textu je připravit studenty pro pozdější působení v pozicích poradenských pracovníků (odborných speciálních pedagogů) ve školských poradenských zařízeních České republiky.

Lidé se zdravotním postižením - historické aspekty

Mgr. Kateřina Jeřábková, Ph.D. a kol.
Cílem studijního textu „Lidé se zdravotním postižením – historické aspekty“ je přiblížit studentům oborů se speciální pedagogikou historický vývoj péče o osoby se zdravotním postižením. V rámci textu je věnován prostor Sovákově periodizaci vztahu společnosti k lidem s postižením, charakteristice situace postojů k jedincům s postižením v období prehistorie, antiky, středověku až po současnost.

Rodina pečující o člena se zdravotním postižením – kvalita života

doc. PaedDr. Mgr. Jan Michalík, Ph.D
Cílem studijního textu „Rodina pečující o člena se zdravotním postižením – kvalita života“ je přiblížit studentům oborů se speciální pedagogikou situaci, se kterou se potýkají rodiny, které mají v péči osobu se zdravotním postižením. V samém úvodu je citovaný dopis ženy, která se právě v roli pečujícího nachází. Úvodní kapitoly jsou věnovány vymezení pojmu rodiny, zdravotního postižení a kvality života. Následuje charakteristika rodiny se zdravotně postiženým členem. Závěrečná kapitola představuje výsledky měření kvality života osob pečujících o člena rodiny s těžkým zdravotním postižením.

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ PROPEDEUTIKY:

Kvalita v sociálních službách

Mgr. Martin Bednář, Ph.D.
Cílem studijního textu s názvem „Kvalita v sociálních službách“ je přiblížit problematiku kvality sociálních služeb. Pozornost je věnována zejména pobytovým službám. Existuje řada poskytovatelů, kteří poskytují moderně koncipované sociální služby naplňující kritéria kvalitních služeb i z hlediska mezinárodního srovnání. Stále u nás ale přetrvává mnoho služeb tzv. ústavního typu. Jejich charakteristické znaky jsou v přímém rozporu se současnými nároky na kvalitu. Nejrozsáhlejší část věnovaná standardům kvality si klade za cíl zprostředkovat pochopení smyslu jednotlivých kritérií a poskytnutí návodu, jak jejich nárokům v praxi dostát. Určitou reflexí praxe pak je v závěru každého standardu výčet nejčastějších nedostatků a chyb, ke kterým dochází.

Právo, společnost a zdravotně postižení

doc. PaedDr. Mgr. Jan Michalík, Ph.D.
Cílem studijního textu „Právo, společnost a zdravotně postižení je popsat základní tendence, situace, vývoj v oblasti práva osob se zdravotním postižením, jak jej pozorujeme v České republice na začátku 21. století. Studijní text přibližuje historická východiska postavení osob se zdravotním postižením, současnou situaci společnosti (státu) k lidem se zdravotním postižením, dále charakterizuje právní aspekty a faktor diskriminace. Závěrečné kapitoly jsou věnovány sociologickým a sociálním aspektům postavení osob se zdravotním postižením a organizacím zdravotně postižených.

Vybrané kapitoly z práva pro speciální pedagogy

doc. PaedDr. Mgr. Jan Michalík, Ph.D.
Cílem studijního textu „Vybrané kapitoly z práva pro speciální pedagogy“ je přiblížit čtenářům specifickou oblast, s níž se speciální pedagogové často setkávají a tou je oblast tzv. poruch chování. Publikace poskytuje právní vyjádření k nejčastějším tzv. sociálně patologickým jevům. Kromě toho se věnuje i dalším situacím, které jsou pro speciálního pedagoga v současném speciálně pedagogickém terénu potřebné. Tj. oblast rodinně právních vztahů, ochranu osobnosti, obsahu sociálně právní ochrany dětí. Následují části zaměřené na právní úpravu sociálně patotologických jednání dětí a mládeže (trestná činnost, právní úprava drogové problematiky) a posléze i právní úpravu (trestné) činnosti zaměřené proti dětem a mládeži. Specifická pozornost je věnována problematice tzv. šikany.